Sekcja Profilaktyki Uzależnień

Sekcja Profilaktyki Uzależnień działa w strukturze Centrum Usług Społecznych w Milanówku.

Zadania Sekcji Profilaktyki Uzależnień wynikają z „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, „Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” i są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych w Mieście Milanówku.

Celem Sekcji Profilaktyki Uzależnień jest działalność w następujących obszarach:

  • profilaktyka uzależnień,
  • psychoedukacja osób uzależnionych od alkoholu,
  • pomoc rodzinom osób uzależnionych,
  • promowanie ruchu trzeźwościowego,
  • współpraca z milanowskimi szkołami,
  • wspieranie Środowiskowego Klubu Wsparcia,
  • współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień,
  • działalność informacyjno- edukacyjna.