Aktywizacja Środowiska Lokalnego Aktywizacja Środowiska Lokalnego

Plan organizowania społeczności lokalnej w Gminie Milanówek w 2024 roku

 

 

Plan organizowania społeczności lokalnej

w Gminie Milanówek

w 2024 roku

 

logo CUS

 

Spis treści:

 

 1. Wstęp …………………………………………………………………………… 3
 2. Analiza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej Gminy Milanówek
  w zakresie usług społecznych i działań wspierających…………………….. 4
 3. Cel główny i cele szczegółowe planu organizowania społeczności
  lokalnej ………………………………………………………………………….. 5
 4. Harmonogram działań głównych oraz wspierających realizację planu organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem terminu ich realizacji…………………………………………………………………………. 8
 5. Planowane metody i sposoby pracy wykorzystywane podczas realizacji planu organizowania społeczności lokalnej………………………………... 10
 6. Dokumentowanie procesu realizacji planu…………………………………. 11
 7. Realizatorzy planu organizowania społeczności lokalnej oraz partnerzy.. 11
 8. Zakładane rezultaty oraz podsumowanie ………………………………….. 11

 

I. Wstęp

            System pomocy społecznej od kilku lat znajduje się w procesie zmiany. Dotychczas funkcjonujący model, w którym pomoc społeczna koncentruje się głównie na finansowym wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie daje rezultatów. Tymczasem, by pomoc społeczna mogła być efektywna musi aktywizować mieszkańców i zachęcać do brania odpowiedzialności za własne życie. Oczywiście nie oznacza to całkowitej rezygnacji z finansowego wsparcia osób i grup, które tego potrzebują, jednak należy równolegle prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające mieszkańcom włączyć się w życie społeczne gminy. Temu właśnie ma służyć rokrocznie opracowywany przez centra usług społecznych plan organizowania społeczności lokalnej, którego metodyczne założenia opierać się mają na wspomaganiu, animacji, integracji i aktywizacji osób, rodzin i grup zamieszkujących gminę. Integralnym założeniem planu jest wzmacnianie potencjału lokalnej społeczności, co jest podstawowym gwarantem powodzenia jego realizacji.

Stworzenie Planu organizowania społeczności lokalnej w Gminie Milanówek
w 2024 roku
to wymóg, jaki nakłada na każde Centrum Usług Społecznych Ustawa
z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
. Zgodnie z rekomendacjami ustawowymi przy opracowaniu Planu kluczowe było uwzględnienie wniosków wynikających z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych i działań wspierających. W Planie określono cel główny i cele szczegółowe organizowania społeczności lokalnej oraz opis działań służących jego realizacji wraz
z harmonogramem prac, uwzględniającym ich chronologię, terminowość oraz metodologię.

Działania podejmowane przez Organizatora społeczności lokalnej, czyli osobę na którą nakłada się odpowiedzialność za realizację Planu, opierać się będą na zastosowaniu metodologii OSL oraz modelu ABCD, którego dokładny opis znajduje się w rozdziale V opracowania.  

Podstawa prawna i merytoryczna Programu:

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanówek na lata
     2022 – 2027,
załącznik do uchwały Nr 484/LV/22 Rady Miasta Milanówka z dnia
     17 lutego 2022 roku.

2. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów w Gminie Milanówek na lata
    2022 – 2024
, załącznik do uchwały Nr 545/LXVII/22 Rady Miasta Milanówka z dnia
    18 lipca 2022 roku.

3. Roczny Plan Działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku na rok
     2024 roku,
zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Milanówka.

4. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok
     2024,
załącznik do ustawy Nr 715/XCII/2023 Rady Miasta Milanówka z dnia
     20 listopada 2023 roku.

5. Diagnoza potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych,
    załącznik do uchwały Nr 377/XLIV/21 Rady Miasta Milanówka z dnia
    24 maja 2021 roku.

 

II. Analiza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej Gminy Milanówek
w zakresie usług społecznych i działań wspierających

Milanówek to gmina miejska zlokalizowana w województwie mazowieckim,
w powiecie grodziskim. Miasto położone jest około 30 km od Warszawy i wchodzi
w skład aglomeracji warszawskiej. Milanówek zlokalizowany jest w obrębie Niziny Środkowomazowieckiej, na Równinie Łowicko-Błońskiej, a teren Miasta zajmuje powierzchnię 13,4 km2.

 

Rys. 1 Mapa terytorialna miasta Milanówek

Mapa Milanówka

Źródło: Mapy Google

Miasto Milanówek od południowego wschodu graniczy z miastem Podkowa Leśna,
od północnego wchodu z miastem Brwinów, od zachodu z miastem Grodzisk Mazowiecki. Północna i południowa część miasta graniczy z terenami wiejskimi gminy Brwinów, natomiast północno-zachodnia z terenami wiejskimi gminy Grodzisk Mazowiecki. Miasto podzielone jest na osiem osiedli: Gospodarska, Inżynierska, Jedwabnik, Królewska, Okólna, Wojska Polskiego, „Berliny” i „TBS”. Miejscowość położona jest przy linii kolejowej Warszawa – Skierniewice, zelektryzowanej w 1937 roku. Ponadto od 1936 roku działa Warszawska Kolej Dojazdowa WKD (dawniej EKD). Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 719 (ul. Królewska) prowadząca z Warszawy do Żyrardowa. Miasto znajduje się w komfortowej odległości od autostrady A2.

Miasto Milanówek zamieszkuje 15 371 osób (stan na 31.12.2023 roku).

Największy odsetek populacji mieszkańców gminy Milanówek  stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym, a więc kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Odsetek ten  na koniec 2023 roku wynosił ok 4800 osób . Obserwacje te nasuwają wniosek, że przy stale utrzymującym się niżu demograficznym społeczność Milanówka to społeczeństwo starzejące się. 

Z przeprowadzonej Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych, która w sposób jednoznaczny pozwoliła rozpoznać faktyczne potrzeby z zakresu usług społecznych i stanowi podstawę do wypracowania niezbędnych do podjęcia działań z zakresu organizacji społeczności lokalnej wynika, że w Gminie Milanówek należy rozwijać usługi społeczne oraz prowadzić  promocję i ochrone zdrowia, usługi wspierające osoby starsze, a kolejno także podejmować działania wspierające rodzinę oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Rekomendowane działania w niej zawarte to:

 • przeprowadzenie działań profilaktycznych o możliwie najszerszym spektrum, docierających do dzieci i młodzieży, zaliczanych do grona osób inicjujących wczesne picie alkoholu, w celu zmniejszenia częstotliwości występowania, a w konsekwencji całkowitego wyeliminowania zjawiska, 
 • prowadzenie szkoleń dla rodziców, podczas których przekazana zostanie wiedza na temat problemu picia alkoholu, skutków wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz możliwości zapobiegania występowania zjawiska,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób pracujących w placówkach oświatowych, w tym w placówkach wsparcia dziennego, celem zwiększenia efektywności działań profilaktycznych,
 • prowadzenie zajęć, mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki przemocy w rodzinie oraz rówieśniczej,
 • prowadzenie warsztatów poruszających problematykę uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi,
 • podejmowanie działań, zwiększających świadomość dorosłych mieszkańców gminy o negatywnych konsekwencjach stosowania przemocy w procesie wychowania oraz rozpowszechnianie trendów stosowania pozytywnych metody wychowawczych,
 • wspieranie grup samopomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków rodzin, a także doświadczających i stosujących przemoc,
 • organizowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie liczby zajęć dodatkowych i wyrównawczych, będących uzupełnieniem tych oferowanych przez system edukacji,
 • promocja usług poradnictwa rodzinnego, w szczególności specjalistycznego – psychologicznego oraz prawniczego,
 • wspieranie rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez udzielanie wsparcia specjalistycznego z zakresu psychiatrii, rehabilitacji ruchowej oraz wsparcia specjalistów,
 • wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci, szczególnie z rodzin doświadczających problemów z alkoholem,
 • organizowanie różnego rodzaju działań na rzecz integracji rodzin, dzieci  i młodzieży, dorosłych mieszkańców gminy oraz seniorów, 
 • rozszerzanie działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie zdrowia,
 • zwiększenie dostępności do opieki psychologicznej, terapeutycznej oraz psychiatrycznej dla mieszkańców,
 • prowadzenie badań profilaktycznych,
 • organizowanie grup wsparcia dla młodzieży w celu zwiększenia ich inteligencji emocjonalnej,
 • podejmowanie działań z zakresu integracji i aktywizacji lokalnej,
 • upowszechnienie wolontariatu,
 • zwiększenie oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej,
 • podjęcie działań na rzecz współpracy instytucji i organizacji pozarządowych,
 • niwelowanie barier architektonicznych,
 • poszerzenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwiększenie dostępu do turnusów rehabilitacyjnych,
 • zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, wytchnieniowych i sąsiedzkich,
 • zwiększenie dostępności usług transportowych „door to door”,
 • organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego oraz zajęć rozwijających zainteresowania dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 

 Analiza danych zawartych we wspomnianej Diagnozie umożliwia także wskazanie i określenie uwarunkowań społeczności lokalnej a także zidentyfikowanie grup mieszkańców, które w szczególności powinny zostać objęte wsparciem w ramach usług społecznych. W opracowaniu mowa więc o rodzinach z małymi dziećmi (do 5 roku życia), młodzieży, osobach z niepełnosprawnościami oraz osobach powyżej 60 roku życia. W planowaniu pracy ze społecznością lokalną w Gminie Milanówek musi być zatem położony nacisk na pracę z grupami kategorialnymi, tj. seniorami, osobami młodymi, rodzinami z małymi dziećmi oraz osobami z niepełnosprawnościami, co znajdzie odzwierciedlenie w programowych ofertach Środowiskowego Klubu Wsparcia – Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w tym Miejsca Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin – świetlica „Milanowski Promyk”.

 

III. Cel główny i cele szczegółowe planu organizowania społeczności lokalnej

 

Podejmując się wyznaczania ogólnego celu planu organizowania społeczności lokalnej  uznano, że powinien on w głównej mierze dostarczać odpowiedzi na pytanie, jaki jest oczekiwany efekt końcowy jego realizacji. W przypadku Planu organizowania społeczności lokalnej Gminy Milanówek w 2024 roku będzie to „Integracja i wspieranie rozwoju wspólnoty samorządowej”, jako kontynuacja zeszłorocznego, pilotażowego planu, podjętego do realizacji od ubiegłego roku. Dalsza analiza operacyjna zakładanego długofalowego celu, biorąca pod uwagę planowane do osiągnięcia rezultaty, pozwala na wyznaczenie pomniejszych celów szczegółowych, jakimi będą:

 • wzmocnienie zdolności samoorganizowania się mieszkańców i poczucia
  ich sprawczości,
 • wzmacnianie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych,
 • tworzenie i stymulowanie wzięci wspólnotowych oraz budowanie poczucia tożsamości i współdziałalności,
 • wyrównywanie szans poprzez wspieranie i wzmacnianie grup zagrożonych społecznym wykluczeniem i biernością,
 • wzmocnienie poczucia solidarności społecznej, w tym tej o charakterze sąsiedzkiej, organizowanie pomocy wzajemnej oraz tworzenie wspólnoty miejsca,
 • tworzenie wspólnot, które staną się ważnym elementem profilaktyki izolacji, osamotnienia, służące budowaniu więzi emocjonalnych oraz sieci znajomości opartych na wspólnych celach,
 • tworzenie przestrzeni do współpracy międzysektorowej opartej na wymianie wiedzy, doświadczeń i usług społecznych.

Jednym z ważnych celów szczegółowych planu organizowania społeczności lokalnej będzie kontynuacja działań związanych z prowadzeniem Miejsca Aktywności Lokalnej, realizującego ideę otwartości na społeczność lokalną. Przestrzeń MALu, usytuowana docelowo w trzech lokalizacjach – przy ul. Brzozowej 7, ul. Sosnowej 1C oraz ul. Inżynierskiej 3A, jest dedykowana mieszkańcom Milanówka, stowarzyszeniom, fundacjom oraz grupom nieformalnym, w której można znaleźć miejsce do realizowania lokalnych pomysłów i działań na rzecz społeczności. Jego istnienie ma sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz wzbogacać życie mieszkańców. Strategicznym celem działania Miejsca Aktywności Lokalnej w Milanówku
jest wspieranie tworzenia odpowiedzialnej wspólnoty. Podsumowując uszczegółowione cele Planu można zauważyć, że będą to profesjonalne działania ukierunkowane na wywoływaniu trwałych i pozytywnych zmian w społeczeństwie. W praktyce polegać będą na gromadzeniu ludzi i grup do działania na rzecz środowiska lokalnego. Oznaczać to będzie także budowanie coraz większego kręgu osób, które zaangażują się w wolontarystyczną pracę na rzecz budowania solidarnej, aktywnej, zaangażowanej i silnej społeczności lokalnej.

 

IV. Harmonogram działań głównych oraz wspierających realizacji planu organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem terminu ich realizacji

Centrum Usług Społecznych w Milanówku do realizacji Planu organizowania społeczności lokalnej w 2024 roku przyjmuje następujący harmonogram działań, opracowany w oparciu o sformułowane cele szczegółowe:

 

Cel główny

Cel szczegółowy

Zadania

Termin realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracja
i wspieranie rozwoju wspólnoty samorządowej

 

 

 

wzmocnienie zdolności samoorganizowania się mieszkańców
i poczucia
ich sprawczości

identyfikacja lokalnych liderów oraz systematyczne włączanie ich w proces realizacji planu organizowania społeczności lokalnej

 

 

 

 

 

 

marzec
– grudzień 2024 rok

budowanie relacji między Organizatorem społeczności lokalnej
a mieszkańcami poprzez nawiązywanie kontaktów interpersonalnych

włączenie mieszkańców, w tym grup nieformalnych, w procesy funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej

promowanie idei wolontariatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wzmacnianie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych

nawiązywania kontaktu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec
– grudzień 2024 rok

stworzenie przestrzeni dla lokalnych NGO celem wymiany doświadczeń
i tworzenia pomysłów

promowanie działań lokalnych organizacji pozarządowych przez Organizatora społeczności lokalnej

merytoryczne wspieranie lokalnych organizacji w rozwoju instytucjonalnym oraz edukacyjnym

angażowanie NGO do podejmowania aktywnych działań wspierających realizację Planu organizowania społeczności lokalnej oraz usług społecznych

przekazywanie informacji
o konkursach dla organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszeń na realizację usług społecznych
w środowisku lokalnym

pozyskiwanie nowych partnerów ekonomii społecznej do realizacji działań organizowania społeczności lokalnej

 

tworzenie
i stymulowanie więzi wspólnotowych oraz budowanie poczucia tożsamości
i współdziałalności

inicjowanie i wspieranie współpracy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców

 

 

 

 

marzec
– grudzień 2024 rok

udostępnianie przestrzeni i sprzętu MAL oraz wzmacnianie odpowiedzialności
za miejsce i dostępną w nim ofertę

wzmacnianie poczucia obywatelskiej postawy w społeczności lokalnej

wzmocnienie wpływu mieszkańców
i organizacji na tworzenie i realizację długofalowych działań na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego

 

- wyrównywanie szans poprzez wspieranie
i wzmacnianie
grup zagrożonych społecznym wykluczeniem
i biernością

 

- tworzenie wspólnot, które staną się ważnym elementem profilaktyki izolacji, osamotnienia, służące
budowaniu więzi emocjonalnych
oraz sieci znajomości opartych na wspólnych celach

 

upowszechnienie modelu współpracy partnerskiej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym rozwoju inicjatyw partnerskich

 

 

 

 

 

 

 

marzec
– grudzień 2024 rok

włączanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i indywidualnych mieszkańców w realizację działań profilaktyki społecznej

 

 

 

wzmocnienie poczucia solidarności społecznej, w tym tej o charakterze sąsiedzkiej, organizowanie pomocy wzajemnej oraz tworzenie wspólnoty miejsca

propagowanie idei wolontariatu sąsiedzkiego

 

 

marzec
– grudzień 2024 rok

działania wspierające, mające na celu integrację międzypokoleniową lokalnej społeczności

 

 

 

tworzenie przestrzeni do współpracy międzysektorowej opartej na wymianie wiedzy, doświadczeń
i usług społecznych

identyfikacja podmiotów ekonomii społecznej mających potrzebę skorzystania z przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej

 

 

 

 

marzec
– grudzień 2024 rok

kontynuowanie prowadzenia MALu
w ramach Środowiskowego Klubu Wsparcia - Centrum Integracji Międzypokoleniowej, działającego jako komórka organizacyjna Centrum Usług Społecznych w Milanówku

dostosowanie Regulaminu MAL oraz warunków organizacyjno-technicznych udostępnianej przestrzeni do aktualnych potrzeb użytkowników

monitoring działań użytkowników MAL

udzielanie wsparcia merytorycznego
i doradczego użytkowników MAL

Źródło: Opracowanie Centrum Usług Społecznych w Milanówku

 

Działania prowadzone w ramach realizacji Planu organizowania społeczności lokalnej w Gminie Milanówek w 2024 roku będą polegały na jednoczeniu i koncentrowaniu wysiłków organizacji społecznych, instytucji publicznych, grup nieformalnych i mieszkańców w celu polepszenia sytuacji społecznej. Podejmowane działania należy więc identyfikować z szeroką pracą
socjalną w środowisku lokalnym, rozumianą jako proces edukacyjny dążący
do deinstytucjonalizacji udzielanej pomocy, skoncentrowany na efektach , której celem samoorganizacji obywateli lokalnej społeczności Gminy Milanówek.

V.  Metody pracy wykorzystywane podczas realizacji planu organizowania społeczności lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej, jako działanie ukierunkowane
na wzmacnianie warsztatu pracy w środowisku musi mieć metodyczne podwaliny,
aby było skuteczne. U podstaw wypracowanych dotychczas metod, które rekomendowane są do stosowania przez Organizatora społeczności lokalnej, leży powtarzający się cykl oddziaływujących na siebie sposobów pracy socjalnej – rozmowa, mająca za zadanie odkrywania potrzeb społecznych, działanie, inicjowane w sposób ukierunkowany, sensowny i zbliżający nas do określonego celu oraz ludzie, którzy stanowią filar realizacji planu. Na tych trzech czynnikach opiera się schemat „Budowania potencjału społeczności w oparciu o zasoby”, znany też jako Model ABCD. Jest to model ramowy mający służyć rozumieniu, planowaniu i ewaluacji procesu rozwoju społeczności lokalnej. Jego założenia metodologiczne
w kontekście organizowania społeczności lokalnej zostały wypracowane, przetestowane oraz rozwinięte w ramach pracy członków Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej w latach 2013-2020. Model ten zakłada rozwój społeczności lokalnej opartej na zasobach. Jego podstawową cechą jest bazowanie na potencjałach społeczności lokalnej, a więc na talentach ludzi, inicjatywach lokalnych, grupach nieformalnych, relacjach i sieciach społecznych, instytucjach i organizacjach, zasobach lokalnej natury i krajobrazu oraz lokalnej ekonomii. Środowiskowy potencjał społeczności lokalnej jest z kolei wskaźnikiem występowania sił społecznych i zdolności wspólnoty lokalnej do zmieniania swojej rzeczywistości. Jest więc poniekąd odpowiedzią na, cenne z perspektywy Organizatora społeczności lokalnej, pytanie dlaczego społeczność lokalna podejmuje działania. To co warte podkreślenia to fakt, że praca w tym modelu polega na skupieniu się na tym co wewnątrz – identyfikowaniu zasobów, rozwijaniu ich wykorzystywaniu a nie na tym czego brakuje. Siłą napędową organizowania społeczności lokalnej w Modelu ABCD są relacje („działania napędzane relacjami”). Wspólnoty umacniają się dzięki połączeniom między ludźmi, które umożliwiają im wykazywanie się swoimi umiejętnościami. Pozytywne kontakty łączą ludzi i budują między nimi zaufanie, dają wsparcie i podtrzymują dostęp do zasobów społeczności. Model kładzie nacisk na udział w rozwoju i doskonaleniu wszystkich zainteresowanych stron, w tym zwłaszcza członków społeczności. Zachęca do formułowania jasnych i przejrzystych celów, jakie zamierzają osiągnąć poszczególne strony działania – członkowie społeczności, władze lokalne, wolontariusze, czy podmioty finansujące. Ramowe założenia pozostają jednak elastyczne i uwzględniają kolejne etapy rozwoju społeczności.

VI. Dokumentowanie procesu realizacji planu

Dokumentowanie procesu realizacji działań związanych z Planem organizowania społeczności lokalnej w Gminie Milanówek w 2024 roku będzie w istocie zbieraniem dokumentacji ogólnej i jednostkowej – corocznych planów organizowania społeczności lokalnej, sprawozdań z realizacji planów i działań, list obecności ze spotkań, danych opisowych o zainicjowanych lub wdrażanych działaniach, notatek ze spotkań, harmonogramów zajęć, wniosków z prośbą
o umożliwienie realizacji inicjatyw oddolnych, porozumień, ulotek, plakatów, fotografii oraz opinii, które będą świadczyły o  realnym wpływie Planu na obserwowane zmiany zachodzące w środowisku lokalnym, tzw. „dowody zmiany”.

VII. Realizatorzy planu organizowania społeczności lokalnej oraz partnerzy

            Koordynatorem realizacji działań Planu organizowania społeczności lokalnej
w Gminie Milanówek w 2024 roku
jest Organizator społeczności lokalnej. Do jego głównych zadań będzie realizowanie założeń planu oraz bieżące rozpoznawanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających i jej potencjału, w celu zastosowania ewentualnej aktualizacji. Zakres zadań prac Organizatora będzie więc opierał się na podejmowaniu działań aktywizujących, inicjatywnych, sieciujących oraz animacyjnych. Działania zaplanowane w Planie nie będą jednak realizowane tylko i wyłącznie przez Organizatora. Ze względu na konieczność zastosowania szerokiego wachlarzu działań aktywizujących, konieczne będzie włączenie wszystkich pracowników realizujących usługi społeczne w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. Miejsce istotne zajmują w tym zakresie Koordynator Indywidualnych Planów Społecznych (KIPUS). Ważnym partnerem będzie także Referat Promocji Miasta Milanówka oraz inne jednostki organizacyjne Gminy Milanówek, takie jak Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Miejska oraz Policja, Ochotnicza Straż Pożarna Milanowska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miasta Milanówka. Atutem dla realizacji Planu będzie sukcesywne włączanie liderów-animatorów, organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych, wolontariuszy z terenu miasta, którzy wyróżniają się podejmowaniem działań ożywiających społeczność lokalną, budują sieci współpracy, inicjują i wspierają oddolne inicjatywy.

VIII. Zakładane rezultaty oraz podsumowanie

Plan organizowania społeczności lokalnej w Gminie Milanówek  w 2024 roku wyznacza kierunki środowiskowej pracy socjalnej, który pozwoli w praktyce, systemowo podejmować działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność Miasta Milanówka, pomagając grupom formalnym i nieformalnym włączyć się do życia społecznego. Analiza sytuacji gminnej wskazuje, że dotychczas stosowane metody pracy ze środowiskiem muszą przejść renesansową przemianę, gdyż sama pomoc finansowa we współczesnych czasach jest niewystarczająca, a cel główny i cele szczegółowe sformułowane na podstawie tej analizy, nakreślają, że realizacja Planu powinna skupiać się na wspieraniu potencjału własnego mieszkańców regionu Gminy Milanówek. Plan zakłada, że rezultatem jego realizacji będzie długofalowa zmiana, polegająca na sukcesywnym poszerzaniu się grona mieszkańców, którzy będą prezentowali proobywatelską postawę lokalnych społeczników – zintegrowanych, aktywnych i samodzielnych, wymagających wsparcia instytucjonalnego jedynie w zakresie organizacyjnym, edukacyjnym czy strategicznym. Efektem końcowym będzie więc zaistnienie naturalnego zjawiska, w którym to ludzie – nie czekając na instytucjonalne oferty – będą się organizować dla określenia swojej sytuacji oraz realizacji swojego potencjału, a tym samym brać odpowiedzialność za swoją przyszłość.  

 

Opracowała: Marta Goławska – Organizator społeczności lokalnej