Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Milanówka

Przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. Do zjawiska przemcy dochodzi w szczególności, gdy osoba nią dotknięta narażona jest na niebezpieczeństwo utraty zdrowia (zarówno fizycznego jak I psychicznego) lub życia, naruszone zostają jej wolność, godność I nietykalność cielesna oraz powodując u tej osoby cierpienie lub krzywdę. Osoby doznające przemocy mogą mieć ograniczony dostęp do środków finansowych, możliwości podjęcia pracy oraz uzyskania samodzielności finansowej. Przemoc zawsz narusza prywatność osoby I wzbudza poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręzczenia, która jej doznajed) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych.

Za osobę doznającą przemocy Procedurze Niebieskiej Karty rozumie sie:

 • małżonka, także w przypadku, gdy malżeństwo ustało lub zostało unieważnione oraz icj wstępnych, zstępnych, rodzeństwo I ich małżonków;
 • wstpnych I zstępnych I ich małżonków;
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych I małżonków
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków;
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletniego wobec których jest stosowana przemoc domowa;

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Milanówku

Został powołany w celu pomocy osobom doświadczającym przemocy i rozwiązywaniu ich problemów. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:
Pani Ewa Markowiak – Starszy Pracownik Socjalny; koordynator Asystentów Rodziny;
Centrum Usług Społecznych w Milanówku
ul. Kościuszki 16; 05 – 822 Milanówek
tel: (22) 724 – 97 – 92 wew. 111
e-mail: e.markowiak@cus.milanowek.pl

Przewodniczącej Zastępca Zespołu Interdyscyplinarnego:
Pani Elżbieta Miłosz - Sławińska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościuszki 16; 05 – 822 Milanówek
e-mail: e.slawinska|cus.milanowek.pl| |e.slawinska|cus.milanowek.pl

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno- edukacyjnym lub psychologiczno - terapeutycznym

Do zadań Grup Diagnostyczno - Pomocowych należy:

 • dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty”
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • opracowanie i realizacja planu pomocy osobom dotkniętym przemocąGrupy Diagnostyczno - Pomocowe ściśle współpracują z kuratorami z wydziału rodzinnego i osób nieletnich oraz wydziału karnego zatrudnionymi przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę,,Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

Każda Niebieska Karta założona przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej , Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy ochronę zdrowia oraz przez inne uprawnione podmioty jest przekazywana Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego

Centrum Usług Społecznych w Milanówku
ul. Kościuszki 16; 05-822 Milanówek
tel: 22 724 – 97 – 92
e-mail: cus|cus.milanowek.pl| |cus|cus.milanowek.pl

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom zajmują się pracownicy socjalni zatrudnieni w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. Aby skorzystać z pomocy centrum należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

Pracownik socjalny ma za zadanie:

 • udzielić informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 • udzielić pomocy finansowej w formie zasiłku (pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej)
 • wskazać miejsca placówek zajmujących się pomaganiem ofiarom przemocy.

Pracownik socjalny współpracuje z policją, innymi instytucjami i organizacjami w celu pomocy ofiarom przemocy i podjęcia działań prewencyjnych wobec sprawcy.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00
ul. Krakowska 11a; 05 – 822 Milanówek
e-mail: m.jachna|cus.milan%C3%B3wek.pl| |m.jachna|cus.milanówek.pl
tel. kom. 797 832 787

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

Komisariat Policji
ul. Literacka 13; 05 – 822 Milanówek
tel. 22 758 – 32 – 36, 758 – 31 – 61,
e-mail: dyzurny.kp-milanowek|ksp.policja.gov.pl| |dyzurny.kp-milanowek|ksp.policja.gov.pl

Dzielnicowy asp. szt. Marek Wojenko - 600-997-527
Dzielnicowy sierż. szt. Marcin Teska - 600-997-530

Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. W przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie Policja ma obowiązek założyć ,, Niebieską Kartę” i poinformować w jaki sposób pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagającym ofiarom przemocy domowej.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Magdalena Jachna główny specjalista ds. profilaktyki i uzależnień
Poniedziałek 8:00 – 17:00, Wtorek – czwartek 8:00 – 16:00, Piątek 8:00 – 15:00

Paulina Tokarska – starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień
Poniedziałek 800 – 1700, Wtorek – czwartek 800 – 1600, Piątek 800 – 1500

DYŻURY SPECJALISTÓW:

Jakub Derek – adwokat (poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych)

Środa 1500 – 2100,
ul. Krakowska 11a

Janina Filcek – Psycholog dla dorosłych

Poniedziałek 1300 – 2100,
ul. Krakowska 11a

Izabela Bielecka – Psycholog dla dzieci
i młodzieży, pedagog

Piątek 1600 – 2000,
Sobota 0900 – 1300,
ul. Krakowska 11a

Elżbieta Dybińska – psycholog, specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Drugi, czwarty i piąty wtorek miesiąca 1600 – 2000,
ul. Krakowska 11a

Adam Maziewski – certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień

Czwartek 1300 – 1800
(konsultacje indywidualne)
ul. Sosnowa 1c

Ewa Pleban – terepeuta uzależnień

Czwartek 1400 – 1900,
ul. Krakowska 11a

Ochrona Zdrowia

Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego, zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego.

W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, form przemocy i częstotliwości ich występowania;
 •  poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
 • wystawienie zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach;
 • poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
 • w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, powiadomienie organów ścigania.

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żydowska 19; 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 350 – 85 - 50

O popełnieniu przestępstwa należy zawiadomić prokuraturę lub policję.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Pogotowie ,,Niebieska Linia”
ul. Władysława Korotyńskiego 13; 02 – 121 Warszawa
e-mail: pogotowie|niebieskalinia.pl| |pogotowie|niebieskalinia.pl
tel. 22 824 – 25 – 01 (sekretariat)
tel. 22 823 – 96 – 64 (faks)
tel. 22 668 – 70 – 00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")
strona www: http://www.niebieskalinia.pl

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieźy
116 111 – 24 h 7 dni w tygodniu

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
800 120 002 –– 24 h 7 dni w tygodniu

Policyjny Telefon Zaufania Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
800 120 226 – poniedziałek - piątek 9.30- 15.30

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
116 123 - poniedziałek – piątek 14.00-22.00