Świadczenia z pomocy społecznej Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
   

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • wspieranie społeczności lokalnej
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej