Dodatek energetyczny Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

Procedury załatwiania spraw związanych z dodatkiem energetycznym

Uprzejmie informujemy że w 2022 r. zostaje zawieszone przyznawanie dodatków energetycznych i w związku z tym prosimy o nie składanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego ponieważ nie będą rozpatrywane.

Na podstawie Art. 15. ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.5)), złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 r. czyli od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

DODATEK ENERGETYCZNY

  • dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy


WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zryczałtowany dodatek energetyczny wg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz.2133 z późn.zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu jej dostarczenia.

Dokumenty, które należy złożyć celem przyznania dodatku energetycznego:

  1. wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  2. kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)
  3. rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną

Wysokość dodatku energetycznego ogłoszona przez Ministra Klimatu wynosi od 01.05.2021r. do 30 kwietnia 2022r:

  • dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego 12,07 zł
  • dla gospodarstwa domowego 2 - 4 osobowego 16,79 zł
  • dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego 20,15 zł.