Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zamieszkującym lokale: komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne oraz domki jednorodzinne. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego przez siebie lokalu lub uprawnienie do najmu socjalnego  lokalu bądź lokalu zamiennego (w przypadku osób nie posiadających tytułu prawnego). 
 2. Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, nie powinien przekraczać:
   
  • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj.
   2 862,19 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj.
   2 146,64 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
    
 3. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:

Liczba osób

Powierzchnia 
normatywna

Dopuszczalne
przekroczenie
powierzchni
normatywnej 
30% 

Dopuszczalne
przekroczenie
powierzchni
normatywnej 
50%* 

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2 

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2 

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2 

105,0 m2

 

*) Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalach mieszkalnych zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wniosek należy pobrać i złożyć osobiście w Centrum Usług Społecznych w Milanówku ul. Kościuszki 16.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów netto (tj. pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) z pełnych trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy domu lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest dopłacić różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem (dodatek mieszkaniowy może wynieść maksymalnie 70% czynszu).

W miesiącu kończącym okres dopłaty do czynszu (nie wcześniej) wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie o dodatek mieszkaniowy spełniając powyższe warunki.

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów.